Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.

Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.

Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok)
Wydawca: Księgarnia Św. Jacka
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 1643 – 0131
Numer ISBN: 978 – 83 – 7030 – 991 – 6


Spis treści

Wykaz skrótów … 7

Ireneusz Celary, Grzegorz Polok
Wstęp … 9

Grzegorz Polok, Michał Kapias
Communio personarum – odpowiedzią na problemy wykluczenia społecznego … 11

Alojzy Dróżdż
Antropoanemia, destrukcja więzi, wykluczenie … 27

Mirosław Grewiński
Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej … 43

Jan Przybyłowski
Ubóstwo a wykluczenie społeczne. Refleksja teologicznopastoralna … 59

Maria Zrałek, Aldona Frąckiewicz – Wronka
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego osób niepełnosprawnych … 69

Krzysztof Sosna
Religia drogą społecznej integracji osób z niepełnosprawnością … 81

Karolina Bień, Ireneusz Celary
Parafia wobec problemu bezrobocia … 93

Agnieszka Put
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych dzieci alkoholików na przykładzie kampanii społecznej „Rozwinąć skrzydła” … 103

Łukasz Szewczyk
Wykluczenie finansowe jako problem społecznych … 118

Noty o autorach … 125

 Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: półrocznik Ekonomia Społeczna 3/2013 (8)
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2013
Numer ISSN: 2081 – 321X


Spis treści

Od Redakcji … 4

ARTYKUŁY

Lidia Węsierska – Chyc
Gospodarka społeczna to nie sektor … 9

Mirosław Grewiński
Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej … 24

Agnieszka Szczudlińska – Kanoś
Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej … 40

Marta Danecka
Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna? Aktywizacja społeczno – zawodowa w opinii jej odbiorców … 53

Monika Chomątowska
Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna … 67

Łukasz Maźnica
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej … 80

Daria Murawska
Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej … 91

Magdalena Małecka – Łyszczek
Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej … 103

Albert Izdebski, Małgorzata Ołdak
Między rynkiem a społecznością lokalną – wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań <> … 118

Maciej Czarkowski
Spółdzielnie socjalne w Warszawie … 133

INICJATYWY

Anna Karcz
Projekt edukacyjny „Ekonomia solidarności” … 147

Olga Gałek, Anna Jastrzębska
Przedsiębiorczość społeczna w Europie Wschodniej … 151

Jakub Głowacki
ESometr już działa! … 155

RECENZJE PUBLIKACJI
Ewa Bogacz – Wojtanowska
Recenzja książki Piotra Frączaka pt. W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji … 159

BIBLIOTEKA TEKSTÓW KLASYCZNYCH
Carlo Borzaga, Sara Deperdi, Ermanno Tortia
Organizacyjne zróżnicowanie gospodarki rynkowej a rola spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych: apel o pluralizm ekonomiczny (tłumaczenie Robert Chrabąszcz) … 165

 Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej
Autorzy: Barbara Skałbania, Mirosław Grewiński
Czasopismo: kwartalnik Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017
Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce wydania: Rzeszów
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1732 – 9639


Spis treści

ARTYKUŁY

MAREK CZAJA
Miejskie partie prezydenckie w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego … 5

ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA
Niektóre polityczne skutki reelekcji włodarza gminy – analiza na przykładzie miejscowości z województwa kujawsko – pomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego … 18

MIKOŁAJ TOMASZYK
Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu … 32

SABINA GRABOWSKA
Postepowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Chorwacji … 57

JAKUB GRZEGORZ FIRLUS, NATALIE FOX
O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze … 63

BARBARA SKAŁBANIA, MIROSŁAW GREWIŃSKI
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej … 81

ADAM KUBIAK
„Bieda (z tą Polską)”. Prostacy i mieszczanie: modernizacyjna naturalizacja i normalizacja peryferyjnych nierówności … 95

KRZYSZTOF ŁABĘDŹ
Demokracja wewnątrzzwiązkowa jako przedmiot obrad KKP i KK NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981 … 113

AGNIESZKA BATKO
Zmiana polityki imigracyjnej Japonii w okresie rządów premiera Shinzō Abe … 129

BARTOSZ WRÓBLEWSKI
Strategia polityczna monarchii jordańskiej w warunkach zagrożenia jej egzystencji – na przykładzie kryzysów w latach 1957, 1970 i 1991 … 144

RECENZJE
KAMIL GLINKA
Robert Wiszniowski: Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa – doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 176 ss. … 157

SPRAWOZDANIA
DOMINIK BORATYN
Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” … 161

Informacje dla Autorów … 165

 Some cases of Integrated Social Services in Poland (współautor J. Lizut) w: SOCIETY INTEGRATION EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 27th-28th, 2016, Volume IV, Rēzekne 2016.

TYTUŁ

Some cases of Integrated Social Services in Poland (współautor J. Lizut) w: SOCIETY INTEGRATION EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 27th-28th, 2016, Volume IV, Rēzekne 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Some cases of Integrated Social Services in Poland
Autorzy: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Publikacja: SOCIETY.INTEGRATION.EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 27th – 28th, 2016, Volume IV
Redakcja: Velta Lubkina, Svetlana Usca, Anda Zvaigzne
Wydawca: Rēzekne Tehnoloģiju Akadēmija
Miejsce wydania: Rēzekne
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 1691-5887


Spis treści

CONTENTS
LIFELONG LEARNING

Ramune Bagdonataite, Vilma Zydziunaite
CONSIDERATIONS ON INFORMAL LEARNING: DIFFERENT CONCEPTS AND THEIR DIMENSIONS … 13

Dace Brizga
IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF LABOUR PROTECTION SPECIALISTS IN WORK ENVIRONMENT … 24

Janina Čiziukienė, Audronė Urmanavičienė
ADULT LEARNING: TRENDS AND OPPRTUNITIES IN THE ORGANIZATION … 35

Artūrs Gaveika
PERSONALITY DEVELOPMENT, EDUCATION AND COMPOETENCE AS BASIC ELEMENTS OF CREATIVITY … 48

Svetlana Koshevenko, Svetlana Silchenkova
INFORMATION CULTURE OF EDUCATION MANAGER: LEVEL AND FACTOR ANALYSIS … 58

Gilberto Marzano, Velta Lubkina, Luis Ochoa Siguencia
KEY ISSUES IN ADULT NON FORMAL PARTICIPATORY E-LEARNING … 69

Arturs Medveckis
THE REFLECTION OF PEDAGOGUE’S IDENTITY IN THE LIFE ACTIVITIES: THEORETICAL RESEARCH MODEL … 80

Odeta Merfeldaitė, Justina Dilytė
COMPETENCES OF SOCIAL WORKERS FOR WORK WITH YOUTH: CASE ANALYSIS … 97

Livio Clemente Piccinini, Thing Fa Margherita Chang, Maria Antonietta Lepellere, Mario Taverna, Giovanni Tubaro
BAK-SNEPPEN MODELS FOR THE EVOLUTION OF STRUCTURED KNOWLEDGE … 109

Tomasz Różański
EDUCATIONAL ACTIVITY OF OLDER PEOPLE IN POLAND – SELECTED ISSUES … 122

Asura Rutkiene, Silva Lengviniene
LEARNING AS PRECONDITION TO STAY ACTIVE IN LABOUR MARKET FOR ELDER PEOPLE … 132

Luis Ochoa, Gilberto Marzano, Renata Ochoa – Daderska
EXPERIMENTING PARTICIPATIVE E-LEARNING IN NON-FORMAL ADULTEDUCATION: THE ESCALADE PROJECT … 144

Sylwia Szulc
THE ROLE OF THE TEACHER AND EIGHT KEY COMPETENCE FOR LIFELONG LEARNING. CASE STUDY POLISH SCHOOL IN REZEKNE … 153

Anna Tatarinceva, Ina Gode
LIFELONG EDUCATION AS KEY FACTOR OF THE TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT OF THE HUMAN CAPITAL’S POTENTIAL … 163

Laima Tartinceva, Ingrida Baranauskienė
INTERACTION OF MATHEMATICAL ABILITIES AND THE CHOICEOF A VOCATIONAL CAREER … 172

Magdalena Urlińska
INNOVATIVE USE OF THE POTENTIAL OF CONTEMPORARY SENIORS … 183

Irena Zamaittaityte
THE ROLE OF LIBRARIES IN PROMOTING ADULT EDUCATION … 193

Vaiva Zuzevičiūtė, Laima Ruibytė, Rūta Adamonienė, Aušra Stepanovienė, Biruitė Pranevičienė, Rasa Dobržinskienė
THE PROBLEM OF USING OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN THE LITHUANIAN LANGUAGE AS A LESS WIDESPREAD LANGUAGE IN THE WORLD … 204

Iluta Arbidane, Madara Tarasova
ANALYSIS AND DEVELOPMENT POSSIBILITIES OF BUSINESS INCUBATORS IN LATVIA … 215

Renata Bilbokaite
PROGNOSIS OF VISUALIZATION USAGE IN THE SCIENCE EDUCATION PROCESS … 225

Līga Brūniṋa, Elīna Konstantinova, Aija Peršēvica
NECESSITY OF MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AND THEIR SERVICES IN PLANNING AND DECISION MAKING PROCESS … 234

Iveta Dembovska, Inese Silicka, Velta Ļubkina
EDUCATIONAL TOURISM IN THE TRAINING OF FUTURE TOURISM PROFESSIONALS … 245

Sandra Ežmale
ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: THE CASE OF LATGALE REGION … 256

Sandra Ežmale
EVALUATION OF A LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT PLANNING: THE CASE OF LATGALE … 267

Olga Fokina, Inga Millere, Liāna Deklava, Kristaps Circenis
BEGINNING OF DAUGAVPILS CARITY SISTERS’ SCHOOL FOUNDATION (1939 – 1943) … 278

Jurgita Ginavičienė, Indrė Sprogytė
COMPETITIVENESS OF TRANSPORT COMPANIES IN THE OPINION OF STUDENTS … 288

Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
SOME CASES OF INTEGRATED SOCIAL SERVICES IN POLAND … 300

Jekaterina Jefremova
IMPORTANCE OF FUNDED PENSION SCHEMES IN PROVISION OF PENSIONS: THE EXPERIENCE OF LATIVA AND THE OLD EU COUNTRIES … 311

Aļona Koldāne
ENERPRISE INSOLVENCY: THEORETICAL INSIGHT AND CURRENT TRENDS IN LATIVA … 323

Inta Kotane
PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZEDENERPRISE PERFORMANCE EVALUATION IN LATIVIA … 335

Vilmante Kumpikaite – Valiūniene, Ewa rolnik – Sadowska, Ewa Glińska
EDUCATION AND FUTURE WORKATTITUDES OF STUDENTS IN POLAND AND LITHUANIA: A COMPARATIVE ANALYSIS … 345

Lienīte Litavniece, Inese Silicka
EVALUATION OF LOCAL IDENTITY FOOD IN THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM IN REZEKNE CITY AND COUNTY … 355

Iveta Ludviga, Irena Senṋikova, Agita Kalviṋa
TURNOVER OF PUBLIC SECTOR EMPLOYEES AND THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION: AN EMPIRICAL STUDY IN LATVIA … 364

Odeta Marfeldaitè, Justinas Sadauskas
ESPECTATIONS IN RESPECT OF THE SUPERVISOR’S IMAGE: THE LITHUANIAN CASE … 379

Iveta Mietule, Vitalija Skėruvienė, Iveta Ubrežiova, Diana Znotiṋa
LEGAL AND FINANCIAL WORK ASPECTS OF ACADEMIC STAFF IN LITHUANIA, SLOCAKIA AND LATVIA … 391

Iveta Mietule, Anda Zvaigzne, Aija Čerpinska
ASSESSMENT OF THE ACTIVITY OF RESIDENTS AND ECONOMIC GROWTH IN THE LAG TERRITORY … 400

Līga Mirlina
DEVELOPMENT OF COMMUNICATION IN LATVIAN PUBLICK ADMINISTRATION: TRENDS AND CHALLENGES … 411

Andris Petersons, Ilkhom Khalimzoda
COMMUNICATION MODELS AND COMMON BASIS FOR MULTICULTURAL, COMMUNICATION IN LATVIA … 423

Agnieszka Rymsza
MAIN CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FACED BY THE NONPROFIT SECTOR IN CURRENT POLAND … 434

Ruta Šneidere, Inga Būmane
SMALL BUSINESS SUPPORT POLICY IN LATVIA … 448

Ērika Žubule, Lūcija Kavale
EVALUATION OF EFFICIENCY IN THE PUBLIUC SECTOR … 463

 Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020
Autorzy: Mirosław Grewiński, Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza
Czasopismo: Trzeci Sektor
Numer: 38 (1/2016)
Wydawca: Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 1733-2265


Spis treści

OD REDAKCJI

Marek Rymsza
Wyjść poza kulturę projektowo-grantową. Jak akumulować i efektywnie dystrybuować kapitał finansowy w sektorze non profit? … 4

PRYZMAT
Ryszard Skrzypiec
Budżet obywatelski – czy rzeczywiście instrument finansowania działań społecznych w samorządach lokalnych? … 12

Tomasz Shimanek
Regranting – instrument rzadko wykorzystywany przez administrację publiczną w Polsce … 20

Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Mirosław Grewiński, Agnieszka Rymsza
Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 … 32

Anna Stokowska
Trudna misja na niełatwym rynku. Jak nowe technologie mogą ułatwić organizacjom pozarządowym zdobywanie pieniędzy … 41

Marta Gumkowska
Jak w ostatniej dekadzie zmieniała się kondycja finansowa polskiego sektora pozarządowego? Podsumowanie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004 – 2015 … 50

PUNKTY WIDZENIA

Społeczeństwo obywatelskie, czyli trzeci sektor plus. Rozmowa Marka Rymszy z Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego … 61

PRAWO

Piotr Staszczyk
Crowdfunding a prawo polskie – kilka wątpliwości … 69

Magdalena Arczewska
Praktyka, staż, wolontariat – uwarunkowania prawne … 79

ZARZĄDZANIE

Agnieszka Łada
Praktykant w organizacji pozarządowej – w poszukiwaniu wzajemnych korzyści … 86

VARIA

Ewelina Góral
Odbiór reklamy społecznej o charakterze szokującym – wyniki badań własnych … 94

MŁODZI BADACZE O SEKTORZE

Małgorzata Łubik
Inicjatywy lokalne na przykładzie Warszawy … 101

Aleksandra Strejmer
Aktywny trzeci wiek w trzecim sektorze? Organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa … 108

RECENZJE, OMÓWIENIA

Rafał Baczyński-Sielaczek
O nowych narzędziach finansowania społecznościowego … 121

Jan Meisel-Dobrzański
Nie pierwszy niepodręcznik … 124

ABSTRAKTY … 128

ABSTRACTS … 131Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce”
Numer: 2 (50) 2017
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 2080-2404


Spis treści

Wprowadzenie … 5

Ryszard Szarfenberg
Teoria i praktyka polityki społecznej … 9

Wojciech Stefan Zgliczyński
Polityka społeczna w Europie- ewolucja i rozwiązania modelowe … 37

Mirosław Grewiński
Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia … 59

Tomasz Machelski
Dochód podstawowy – refleksja prakseologiczna … 93

Katarzyna Andrejuk
Znaczenie polskiej strefy welfare dla imigrantów. Opinie i praktyka ludności
napływowej z wybranych krajów europejskich … 107

Michał Przybylski
Polityka społeczna a wybrane problemy młodej dorosłości … 129

Patrycja Chrzanowska
Proces usamodzielnienia wychowanków placówek
Opiekuńczo-wychowawczych – wybrane aspekty … 147

Anita Richert-Kaźmierska
Teleopieka domowa w systemie opieki nad osobami starszymi –
doświadczenia gmin województwa pomorskiego … 169

Paweł Łuczak
Zabezpieczenie na starość oparte na majątku gospodarstw domowych:
Przegląd badań w kontekście polityki społecznej w Polsce … 191