25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.

25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.

25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: 25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej
Redakcja: Julian Auleytner
Wydawca: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-65277-06-0


Spis treści

Wstęp – Julian Auleytner … 9

I. POLITYKA SPOŁECZNA W CENTRUM ZARZĄDZANIA

1. Paweł Grata, Obciążenia systemowe w polskiej polityce społecznej 1944-1950.
Zarys problematyki … 15
2. Mirosław Grewiński, 25 – lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia
w kontekście barier i perspektyw rozwoju … 32
3. Julian Auleytner, Finansowanie polityki społecznej – obszary wiedzy i niewiedzy … 61
4. Ewa Flaszyńska, Rządowy czy samorządowy system zarządzania rynkiem pracy –
Czas na refleksje … 94
5. Łukasz Jurek, Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali w Polsce: historia, cele, efekty … 109
6. Izabela Buchowicz, Lifelong, Learning jako niewykorzystana szansa rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich … 121
7. Tadeusz Kamiński, Pieniadze to nie wszystko – polityka społeczna w poszukiwaniu zachęt pronatalistycznych … 131

II. LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

II a. Rodzina jako podmiot polityki społecznej
8. Michał Szyszka i inni, Rodzina 500+ – pierwsze rezultaty badań na Śląsku … 147
9. Arkadiusz Durasiewicz, Znaczenie publicznych polityk szczegółowych w polityce rodzinnej typu implicite … 175
10. Olga Komorowska, Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w Niemczech … 199
11. Olszewski Mikołaj, Pomoc na rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną we Francji, refleksje dla Polski … 209

II b. Motywacje socjo-ekonomiczne w środowisku lokalnym
12. Maria Gagacka, Zaangażowanie obywatelskie w lokalnej polityce społecznej,
teoria a praktyka … 225
13. Grzegorz Węgrzyn, Przebudzenie górnośląskie … 245
14. Arkadiusz Biały, Andrzej Juros, Znaczenie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
w lokalnej polityce rozwoju na przykładzie miast województwa lubelskiego … 258
15. Dorota Rybarska, Iwona Kilmowicz, Partnerstwo „3-D”
instrument innowacyjnego wzrostu?… 297

II c. Usługi na rzecz środowiska lokalnego
16. Elżbieta Trafiałek, Ubóstwo a marginalizacja i wykluczenie społeczne … 307
17. Katarzyna Głąbicka, Usługi społeczne jako segment unijnej polityki społecznej … 319
18. Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska, Stan i perspektywy usług społecznych
w Polsce … 331
19. Zdzisława Janowska, Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych
w Polsce … 345
20. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Agata Sudolska, Innowacje społeczne w miejscu pracy – doświadczenia firm oraz przedsiębiorstw społecznych … 360

II d. Niektóre problemy socjalne w środowisku lokalnym
21. Krzysztof Piątek, Polityka społeczna jako sposób rozwiązywania problemów społecznych
na poziomie lokalnym – przypadek przestępczości … 374
22. Michał Kubiak, Polityka senioralna w Gdańsku – przykłady lokalnych inicjatyw … 391
23. Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko, Problemy osób starszych – rodziców emigrantów. Przykład województwa opolskiego … 410
24. Marta Giezek, Mieszkania wspomagane dla osób starszych. Pierwszy taki program
w Szczecinie … 422
25. Sylwia Turzańska, Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków a problemy organizacyjne, finansowe i prawne samorządów po nowelizacji ustawy o systemie oświaty na przykładzie gminy Sosnowiec … 427

II e. Swoiste problemy pracowników socjalnych
26. Piotr Czech, Pracownik socjalny urzędnik czy opiekun spolegliwy … 441
27. Katarzyna Stanek, Stres i wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych.
Konsekwencje i wyzwanie polityki rynku pracy … 454
28. Agnieszka Zaborowska, Adam Zadroga, Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego … 467

Afiliacje Autorów … 479Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.

Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.

Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka
Autor: Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Publikacja: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku
Redakcja: Jolanta Nowosielska, Dorota Bartnicka
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-65277-01-5


Spis treści

Wprowadzenie … 7

CZĘŚĆ I Znaczenie nowych form edukacyjnych w przestrzeni społecznej

Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka … 12

Lucyna Huryło
Działania mentora w środowisku lokalnym … 24

Agnieszka Rymsza
Coaching jako droga do efektywności w edukacji i miejscu pracy … 44

Paulina Broża- Grabowska
Koordynator rodziny jako coach i coachingowany … 56

Oksana Dąbrowska, Małgorzata Konczanin
Rola coacha w rozwoju komunikacji – delfinoterapia jako współczesna metoda stymulacji … 68

CZĘŚĆ II Coaching i tutoring w placówkach oświatowych

Jolanta Nowosielska, Anita Suchowiecka, Mirosława Wielechowska
Coaching jako metoda wspierania uczniów w procesie edukacyjnym … 80

Adrianna Sarnat-Ciastko
Tutoring szkolny. Podniesienie roli nauczyciela czy ograniczenie wolności? Rozwój metody tutoringu w polskich szkołach publicznych w świetle badań własnych … 97

Marta Dobrzyniak
Coaching w edukacji. Harmonijny rozwój w przyjaznym otoczeniu … 110

Łukasz Brzeziński, Beata Klemczak
Coaching jako nowoczesny styl komunikacji nauczyciela w procesie edukacji … 127

CZĘŚĆ III Coaching, mentoring i tutoring – sposób na rozwój osobisty

Dorota Bartnicka
Znaczenie coachingu i innych form pomocy w życiu człowieka dorosłego … 144

Ewa Jeżewska – Krasnodębska
Możliwości wykorzystania metody tutoringu i technik coachingu w kształceniu studentów logopedii … 164

Agata Butarewicz – Głowacka
Edukacyjne wsparcie mentoringowe w programie Starszy Brat Starsza – Siostra – komunikat z badań … 176

Monika Wrona
Transformatywne uczenie się w coachingu … 189

Informacje o Autorach … 202Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak), Wydawca – Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak),Wydawca - Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak),Wydawca – Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
Redakcja: Marek Leszczyński, Michał Kubiak
Wydawca: Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-64970-01-6


Spis treści

PRZEDMOWA … 7
Część I Bezpieczeństwo społeczne i socjalne – aspekty teoretyczne … 9
Andrzej Chodubski, Polityka społeczna a współczesne wyzwania bezpieczeństwa cywilizacyjnego … 11
Katarzyna Głąbicka, Aktualność myśli Wojciecha B. Jastrzębowskiego na temat bezpiecznego rozwoju w Europie … 24
Mirosław Grewiński, Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego … 40
Danuta Plecka, Znaczenie kapitału społecznego dla kształtowania bezpieczeństwa społecznego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku … 56
Marta Gębska, Bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne w dokumentach strategicznych Banku Światowego w XXI wieku … 70
Agnieszka Makarewicz- Marcinkiewicz, Zrównoważony – trwały – bezpieczny. Holistyczna koncepcja zrównoważonego rozwoju społecznego w kontekście polityki społecznej … 86
Maria Gagacka, Podmioty społeczne w zrównoważonym modelu polityki społecznej … 102
Anatol Peretiatkowicz, Partycypacja instrumentalna i podmiotowa … 119
Część II Bezpieczeństwo społeczne – doświadczenia polskie i międzynarodowe … 133
Tomasz Jarocki, Sytuacja na rynku pracy a bezpieczeństwo społeczne (na przykładzie najsłabszych ekonomicznie regionów Unii Europejskiej) … 135
Monika Klimowicz, Rola i miejsce gospodarki społecznej w systemie zarzadzania bezpieczeństwem społecznym w Europie … 152
Bogdan Chmieliński, Wybrane aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym na przykładzie Warmii i Mazur … 167
Arkadiusz Durasiewicz, Bezpieczeństwo demograficzne na przykładzie wybranych krajów – implikacje dla Polski … 191
Katarzyna Kamińska-Moczyło, Polowanie na świnię – czyli efektywność działań państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego rodzinom dzięki uelastycznieniu form i czasu pracy rodziców, przykład republiki Federalnej Niemiec … 209
Joanna Leska-Ślęzak, Bezpieczeństwo socjalne w Holandii … 228
Witold Turnowiecki, Starość demograficzna a bezpieczeństwo społeczne … 245
Część III Nowe wyzwania dla polityki społecznej … 255
Marek Leszczyński, Usługi społeczne w kreowaniu kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki wiedzy … 257
Andrzej Kubka, Zmiana modelu zabezpieczenia od bezrobocia i choroby w Szwecji … 268
Marek Rewizorski, Wpływ globalizacji na teorię i praktykę polityki społecznej … 279
Dorota Moroń, Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie zarządzania pomocą społeczną … 304
Beata Ziębińska, Opieka nad człowiekiem starym w wybranych państwach europejskich … 319
Michał Kubiak, Uwarunkowania aktywności społecznej seniorów na przykładzie realizacji programu ASOS przez organizację pozarządową … 337
Szymon Kawałko, Strategia i taktyka polskiej polityki ochrony zdrowia … 354
Część IV Społeczna partycypacja – doświadczenia lokalne i regionalne … 369
Piotr Majer, Budżet obywatelski – doświadczenia olsztyńskie … 371
Zbigniew Dorawa, Budżet partycypacyjny jako wstęp do rozwoju dialogu i bezpieczeństwa społecznego na gruncie polskim? – przykład gdańskiego budżetu partycypacyjnego w 2014 roku … 386

Ewelina Wojciechowska, Przywództwo a rozwój organizacji pozarządowych w Polsce … 401

Wacław Strybulewicz, Przeciwdziałanie korupcji na rzecz bezpiecznego rozwoju … 418

Maciej Urbanek, Samorząd gminny w polityce przeciwdziałania patologiom społecznym – wybrane aspekty funkcjonowania … 432

Noty o autorach … 445

 Inwestycyjna polityka społeczna – w kierunku nowego paradygmatu welfare state? w: Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej (red. naukowa Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno – Społeczny – Katedra Nauk Społecznych I Katedra Pedagogiki, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Warszawa 2016.

Inwestycyjna polityka społeczna – w kierunku nowego paradygmatu welfare state? w: Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej (red. naukowa Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno – Społeczny – Katedra Nauk Społecznych I Katedra Pedagogiki, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Warszawa 2016.

Inwestycyjna polityka społeczna – w kierunku nowego paradygmatu welfare state? w: Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej (red. naukowa Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno – Społeczny – Katedra Nauk Społecznych I Katedra Pedagogiki, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Warszawa 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Inwestycyjna polityka społeczna – w kierunku nowego paradygmatu welfare state?
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej
Redakcja: Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień
Wydawca: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-64246-21-0


Spis treści

Wprowadzenie (Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień) … 5

Część I
U PODSTAW REGIONALNEJ I LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Polityka społeczna jako czynnik prorozwojowy – państwo, region, środowisko lokalne – Adam Kurzynowski … 17
2. Inwestycyjna polityka społeczna – w kierunku nowego paradygmatu welfare state? – Mirosław Grewiński … 37
3. Animatorzy regionalnej i lokalnej polityki społecznej – Julian Auleytner … 55
4. Związki polityki społecznej i rozwoju zrównoważonego
– Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz … 67
5. Społeczna gospodarka rynkowa a państwo socjalne – Eugeniusz Kośmicki … 85

Część II
REGIONALNA I LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA – WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE I PRAKTYCZNE

1. O potrzebie wprowadzania instrumentów zarządzania strategicznego do instytucji pomocy społecznej – Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka – Pośpiech … 109
2. Rola kapitału społecznego i jej implikacje dla realizacji lokalnej i regionalnej polityki społecznej – Jerzy Stępień … 129
3. Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej wobec młodzieży – Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska … 143
4. Polityka oświatowa państwa w wymiarze lokalnym – Andrzej Kusztelak … 157
5. Problemy lokalnej polityki społecznej w praktyce – na przykładzie strategii rozwiązywania problemów społecznych wybranych gmin i powiatów Wielkopolski … 169
6. Zgeneralizowane programy wsparcia versus zindywidualizowane potrzeby. (Nie)dostosowanie lokalnych polityk do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych
– Agnieszka Rymsza … 187

Noty o Autorach (oprac. Jerzy Stępień) … 199

 Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny w: Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, red. Ks. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur OSPPE, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.

Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny w: Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, red. Ks. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur OSPPE, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.

Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny w: Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, red. Ks. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur OSPPE, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Caritas in veritate zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim
Redakcja: Ks. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur OSPPE
Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejsce wydania: Lublin
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-7702-210-8


Spis treści

Wykaz skrótów … 7

Wprowadzenie
Ks. Tomasz Adamczyk … 9

Ks. Krzysztof Adamski
Próba rozeznania współczesnej kwestii społecznej … 15

Ks. Tomasz Adamczyk
Aksjologiczne podstawy polityki społecznej w świetle encykliki „Caritas in veritate” … 45

Ks. Maciej Hułas
Społeczeństwo globalne w encyklice „Caritas in veritate” … 61

Jan Mazur OSPPE
„Miasto Boże bez barier” jako ideowa inspiracja dla polityki społecznej … 77

Ks. Andrzej Zwoliński
Polityka jako dobroczynność … 89

Wioletta Szymczak
Zasada uczestnictwa w polityce społecznej. Perspektywa „Caritas in veritate” … 105

Arkadiusz Jabłoński
Rozwój naukowo – techniczny a odpowiedzialność moralna ludzi … 123

Arkadiusz Biały
Antropologiczne, społeczne i aksjologiczne podstawy współpracy między ludźmi … 135

Ks. Piotr Burgoński
Braterstwo – mit, praktykularyzm, utopia? … 159

Mirosław Grewiński
Przemiany socjalnych funkcji państwa w kierunku rynku, społeczeństwa obywatelskiego i rodziny … 187

Ks. Jerzy Koperek, Adam Koperek
Polityka rynku pracy wobec problemu bezrobocia … 209

Michał Skrzypek
Biotechnologiczny paradygmat zdrowia i choroby w świetle socjologii medycyny. Analiza inspirowana encykliką „Caritas in veritate” … 225

Ewa Albańska
Dylematy polityki ochrony środowiska naturalnego … 253

Małgorzata Duda
Odpowiedzialność w pracy socjalnej. Założenia a rzeczywistość … 275

Marzena Kruk
Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla polityki społecznej … 291

Maria Gagacka
Społeczeństwo a globalizacja – wyzwania i zagrożenia … 303

Posłowie (Jan Mazur OSPPE) … 327
Noty o autorach … 333
Table of Contrnts … 335

 Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy? w: „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” red. K. Chaczko, K. M. Stanek, „Wydawnictwo Naukowe Śląsk”, Katowice 2016.

Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy? w: „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” red. K. Chaczko, K. M. Stanek, „Wydawnictwo Naukowe Śląsk”, Katowice 2016.


Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy? w: „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” red. K. Chaczko, K. M. Stanek, „Wydawnictwo Naukowe Śląsk”, Katowice 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy?
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości
Redakcja: Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Śląsk
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-7164-916-5


Spis treści

Wstęp … 5

1. Krzysztof Chaczko
Prekariusze jako czynnik zmian – ku nowemu etapowi w (europejskiej polityce społecznej)
… 11

2. Marek Bednarz
Zmiany i trendy w polityce społecznej … 29

3. Marcin Galent
Państwo narodowe, migracje i spójność społeczna w Unii Europejskiej … 57

4. Katarzyna Zamorska
Wpływ transformacji systemowej oraz akces do Unii Europejskiej na politykę społeczną
w Polsce … 82

5. Leszek Graniszewski
Gra interesów wokół polityki społecznej w Polsce … 104

6. Mirosław Grewiński
Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku
zmierzamy? … 120

7. Dariusz Zalewski
Welfare mix po polsku – nadzieja czy iluzja … 158

8. Katarzyna M. Stanek
Aktywna polityka społeczna narzędziem integracji społecznej w obszarze marginalizacji
i wykluczenia społecznego … 181

9. Małgorzata Dobrowolska
Możliwość zastosowania elastycznych form zatrudnienia w aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym … 196

10. Natalia Stępień – Lampa
O polityce edukacyjnej i wyrównaniu szans edukacyjnych w Polsce po 1989 roku … 216

11. Mariusz Wieczorek
Ewolucja prawa do zabezpieczania społecznego w polskich konstytucjach.
Zarys zagadnienia … 254

12. Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek
Zamiast zakończenia: W którą stronę dale? Pomoc (i polityka) społeczna pomiędzy ciągłością
a zmianą … 276