Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny PTPS 1/2004, Warszawa 2004

Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny PTPS

Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny PTPS

Spis treści

OD REDAKCJI . . . 5

Wystąpienie Krzysztofa Patera – Ministra Polityki Społecznej – na konferencji zorganizowanej wspólnie z Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Organizacji Pracy – Panem Juanem Samavia poświęconej perspektywie państwa opiekuńczego . . . 6

ARTYKUŁY

Katarzyna Głąbicka
Możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej . . . 11

Mirosław Grewiński
Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej. Krytyczna analiza działań . . . 19

Beata Dziadczyk
Dostęp społeczeństwa polskiego do świadczeń zdrowotnych . . . 40

Jolanta Borek
Udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Radomia . . . 47

Marta Gębska
Przegląd publikacji Banku Światowego z zakresu polityki społecznej . . . 57

KRONIKA ŚRODOWISKOWA

Mirosław Grewiński, Marta Gębska
Działalność PTPS w latach 2001-2004 . . . 67

Staże zagraniczne młodej kadry naukowej w zakresie polityki społecznej . . . 69

Katarzyna Głąbicka
Działalność Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – Oddział w Radomiu . . . 70

RECENZJE

Beata Adamczyk – recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania . . . 73

Nowości wydawnicze z zakresu polityki społecznej (lata 2003-2004) . . . 80