Standard superwizji pracy socjalnej i jego charakterystyka – propozycja zespołu projektowego WSP im. J. Korczaka i Stowarzyszenia CAL, w: Superwizja pracy socjalnej, red. M. Grewiński i B. Skrzypczak, Warszawa 2014

okladka_103

Superwizja pracy socjalnej, współredaktor B. Skrzypczak, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Standard superwizji pracy socjalnej i jego charakterystyka – propozycja zespołu projektowego WSP im. J. Korczaka i Stowarzyszenia CAL
Autor:
Mirosław Grewiński, Dorota Jaworska-Matys, Bohdan Skrzypczak
Publikacja:
Superwizja pracy socjalnej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 978-83-61121-81-7


Spis treści

Autorzy artykułów . . . 9

Wstęp
Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak . . . 11

CZĘŚĆ I
DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE
Standardy superwizji pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych
Wojciech Duranowski . . . 15
Standardy superwizji pracy socjalnej we Francji
Karolina Geletta . . . 26
Standardy superwizji pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii
Jadwiga Krząstek . . . 33
Superwizja jako metoda edukacji w Holandii
Godelieve van Hees . . . 46
Kształcenie i superwizja pracowników socjalnych – wkład Portugalii
José Reis-Jorge . . . 60
Superwizja pracy socjalnej we Włoszech
Ugo De Ambrogio . . . 71
Profesjonalna i refleksyjna superwizja pracy socjalnej – przykład Finlandii
Synnöve Karvinen-Niinikoski . . . 81
Autorefleksja na temat superwizji pracy socjalnej w Niemczech
Joachim Wieler . . . 89
Superwizja pracy socjalnej na Ukrainie
Olena Karagodina, Olga Baidarova . . . 102
Superwizja pracy socjalnej w Unii Europejskiej – aktualne trendy i proces edukacji
José Reis-Jorge, Marco Ferreira . . . 110

CZĘŚĆ II
DOŚWIADCZENIA KRAJOWE
Czy (już) tworzymy polską szkołę superwizji pracy socjalnej?
Dobroniega Trawkowska . . . 125
Superwizja pracy socjalnej w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Badania kierowników instytucji
Andrzej Niesporek . . . 145
Superwizja w ocenie pracowników socjalnych
Arkadiusz Karwacki . . . 157
Doświadczenia superwizji pracy socjalnej na przykładzie MOPS w Katowicach
Maciej Sosnowski . . . 179
Doświadczenia superwizyjne na podstawie aktywności Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Monika Makowiecka . . . 195
Dobre praktyki superwizyjne stosowane w Polsce
Dorota Jaworska-Matys . . . 220

CZĘŚĆ III
SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ W PRAKTYCE
Superwizja w różnych obszarach pracy socjalnej
Aurelia Włoch . . . 255
Zarządzanie superwizyjne
Michał Szyszka . . . 277
Realizacja procesu superwizyjnego
Barbara Bąbska, Magdalena Popłońska-Kowalska . . . 295
W co, o co i po co grają ci ludzie? Gry transakcyjne w superwizji w perspektywie dramaturgicznej
Dobroniega Trawkowska . . . 313
Kontrakt superwizyjny
Barbara Bąbska . . . 322
Standard superwizji pracy socjalnej i jego charakterystyka – propozycja zespołu projektowego WSP im. J. Korczaka i Stowarzyszenia CAL
Mirosław Grewiński, Dorota Jaworska-Matys, Bohdan Skrzypczak . . . 331

Podsumowanie
Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak . . . 345

Contens

SOCIAL WORK SUPERVISION
Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak (ed.)

The authors of the articles . . . 9

Introduction
Miroslaw Grewiński, Bohdan Skrzypczak . . . 11

PART I
INTERNATIONAL EXPERIENCES

Standards of supervision for social work in United States
Wojciech Duranowski . . . 15
Standards of supervision for social work in France
Karolina Geletta . . . 26
Standards of supervision for social work in UK
Jadwiga Krząstek . . . 33
Supervision as a method of education in Netherlands
Godelieve van Hees . . . 46
Training and supervision for social workers – the contribution of Portugal
José Reis-Jorge . . . 60
Supervision for social work in Italy
Ugo De Ambrogio . . . 71
Professional and reflective supervision of social work – the example of Finland
Synnöve Karvinen-Niinikoski . . . 81
Self-reflection on supervision for social work in Germany
Joachim Wieler . . . 89
Supervision for social work in Ukraine
Olena Karagodina, Olga Baidarova . . . 102
Supervision for social work in European Union- Current trends and the educational process
José Reis-Jorge, Marco Ferreira . . . 110

PART II
NATIONAL EXPERIENCES
Are we creating the Polish school of supervision for social work?
Dobroniega Trawkowska . . . 125
Supervision for social work in the institutions of social assistance and integration. The institutions managers research
Andrew Niesporek . . . 145
Supervision for social workers assessment
Arkadiusz Karwacki . . . 157
The supervision experience of social work as the example of Social Welfare Centre in Katowice
Maciej Sosnowski . . . 179
Supervisory experience based on activity Center of Local Activity Support (CAL)
Monika Makowiecka . . . 195
Good supervisory practices used in Poland
Dorota Jaworska-Matys . . . 200

PART III
SUPERVISION FOR SOCIAL WORK IN PRACTICE
Supervision in different areas of social work
Aurelia Wloch . . . 255
Supervisory management
Michal Szyszka . . . 277
The implementation of supervisory process
Barbara Bąbska, Magdalena Popłońska-Kowalska . . . 295
What and why these people play? Games in supervision from dramaturgical perspective
Dobroniega Trawkowska . . . 313
Supervisory contract
Barbara Babska . . . 322
Standards for supervision of social work and its characteristics – a project team proposal from Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw in cooperation with CAL
Miroslaw Grewiński, Dorota Jaworska-Matys, Bohdan Skrzypczak . . . 331

Summary
Miroslaw Grewiński, Bohdan Skrzypczak . . . 349