Teoretyczne aspekty pluralizmu w polityce społecznej w: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne 1/2009

Teoretyczne aspekty pluralizmu w polityce społecznej w: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne 1/2009

Teoretyczne aspekty pluralizmu w polityce społecznej w: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne 1/2009.

SPIS TREŚCI

Przedmowa . . . 4

Katarzyna Głąbicka
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jako nowy instrument europejskiej polityki społecznej . . . 6

Ewelina Wiszczun
Koncepcja flexicurity . . . 15

Halina Worach – Kardas
Wielosektorowość w polityce społecznej a bezpieczeństwo socjalne . . . 28

Mirosław Grewiński
Teoretyczne aspekty pluralizmu w polityce społecznej . . . 38

Izabela Podobas
Wykorzystanie marketingu społecznego przez organizacje non-profit . . . 50

Arkadiusz Durasiewicz
Instrumenty polityki rodzinnej państwa . . . 57

Małgorzata Derfla
Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez organizacje rządowe i pozarządowe . . . 71

Małgorzata Olszowiec
Zarządzanie bezpieczeństwem i higienąpracy . . . 78

Julian Auleytner (recenzja)
W. Mysie k, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, wyd WSP TWP, Warszawa 2008 . . . 88

pobierz artykuł Pobierz artykuł