Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: półrocznik Ekonomia Społeczna 3/2013 (8)
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2013
Numer ISSN: 2081 – 321X


Spis treści

Od Redakcji … 4

ARTYKUŁY

Lidia Węsierska – Chyc
Gospodarka społeczna to nie sektor … 9

Mirosław Grewiński
Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej … 24

Agnieszka Szczudlińska – Kanoś
Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej … 40

Marta Danecka
Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna? Aktywizacja społeczno – zawodowa w opinii jej odbiorców … 53

Monika Chomątowska
Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna … 67

Łukasz Maźnica
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej … 80

Daria Murawska
Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej … 91

Magdalena Małecka – Łyszczek
Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej … 103

Albert Izdebski, Małgorzata Ołdak
Między rynkiem a społecznością lokalną – wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań <> … 118

Maciej Czarkowski
Spółdzielnie socjalne w Warszawie … 133

INICJATYWY

Anna Karcz
Projekt edukacyjny „Ekonomia solidarności” … 147

Olga Gałek, Anna Jastrzębska
Przedsiębiorczość społeczna w Europie Wschodniej … 151

Jakub Głowacki
ESometr już działa! … 155

RECENZJE PUBLIKACJI
Ewa Bogacz – Wojtanowska
Recenzja książki Piotra Frączaka pt. W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji … 159

BIBLIOTEKA TEKSTÓW KLASYCZNYCH
Carlo Borzaga, Sara Deperdi, Ermanno Tortia
Organizacyjne zróżnicowanie gospodarki rynkowej a rola spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych: apel o pluralizm ekonomiczny (tłumaczenie Robert Chrabąszcz) … 165