Weryfikacja danych statystycznych związanych z wykluczeniem społecznym i ocena wpływu działania 1.5. Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich na reintegrację społeczną grup marginalizowanych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003

pobierz artykuł Pobierz