Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, współredaktor J. Krzyszkowski, Warszawa 2011

Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej (red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski), Warszawa 2011.

Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski, Warszawa 2011


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Jerzy Krzyszkowski
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-63332-02-0


Spis treści

WSTĘP . . . 7

CZĘŚĆ I
TEORETYCY O POLSKIEJ POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ
Mirosław Grewiński
Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji społecznej w Polsce . . . 9
Jerzy Krzyszkowski
Organizacja pomocy społecznej a nowe koncepcje zarządzania . . . 23
Marek Rymsza
Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce: perspektywy i bariery rozwoju . . . 32
Rafał Bakalarczyk
Tworzenie się systemu opieki długoterminowej w Polsce – między służbą zdrowia a pomocą społeczną . . . 42
Marcin Bąkiewicz
Wybrane aspekty instytucjonalne i prawne w pomocy społecznej . . . 51
Tomasz Kazimierczak
Nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej . . . 60
Bohdan Skrzypczak
Renesans środowiskowej pracy socjalnej . . . 68
Anna Zasada-Chorab
Kształcenie pracowników socjalnych – w jakim kierunku zmierzamy? . . . 77

CZĘŚĆ II
PRAKTYCY O INSTYTUCJONALNYM I FINANSOWYM ASPEKCIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE
Beata Piaseczna
Standaryzacja w pomocy instytucjonalnej . . . 87
Ryszard Majer
Programowanie lokalnej polityki społecznej w środowisku miejskim . . . 97
Cezary Miżejewski
Skuteczność i przeciwskuteczność Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze integracji społecznej . . . 110
Robert Lisowski
Proakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich jako instrument kreowania lokalnej polityki i pomocy społecznej . . . 118

ZAKOŃCZENIE
Mirosław Grewiński
Dekalog dylematów i wyzwań w polityce pomocy społecznej w Polsce . . . 125