wstęp do ksiązki pt. "Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce" red. J. Krzyszkowski, Warszawa 2008.

wstęp do ksiązki pt. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce red. J. Krzyszkowski, Warszawa 2008.

wstęp do ksiązki pt. „Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce” red. J. Krzyszkowski, Warszawa 2008.

Spis treści

Mirosław Grewiński
Wstęp . . . 5

Jerzy Krzyszkowski
Wprowadzenie . . . 7

CZĘŚĆ I.
Aktywność zawodowa i społeczno-polityczna kobiet wiejskich

Rozdział I.

Elżbieta Psyk-Piotrowska: Kobiety wiejskie w literaturze i badaniach socjologicznych . . . 19

Rozdział II.
Agnieszka Kretek-Kamińska: Charakterystyki społeczno-zawodowe badanych kobiety wiejskich na tle danych ogólnopolskich . . . 39

Rozdział III.
Agnieszka Michalska-Żyła: Gotowość kobiet wiejskich do podjęcia pracy -uwarunkowania i perspektywy . . . 63

Rozdział IV.
Katarzyna Hanke: Strategie kobiet wiejskich w poszukiwaniu pracy . . . 83

Rozdział V.
Elżbieta Psyk-Piotrowska: Ograniczenia i możliwości aktywności zawodowej kobiet w perspektywie zachodzących przemian i planowanych kierunków rozwoju obszarów wiejskich . . . 97

Rozdział VI.
Iza Desperak: Gminajako środowisko społeczno-politycznej aktywności kobiet wiejskich . . . 107

Rozdział VII.
Danuta Walczak-Duraj: Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym . . . 125

Rozdział VIII.
Danuta Walczak-Duraj: Zaufanie i kapitał społeczny kobiet wiejskich . . . 165

CZĘŚĆ II.
Władza lokalna i służby społeczne wobec problemów mieszkanek wsi

Rozdział I.
Jerzy Krzyszkowski: Lokalna polityka społeczna w świetle dotychczasowych badań . . . 193

Rozdział II.
Jolanta Lisek-Michalska: Problemy kobiet wiejskich z punktu widzenia władz lokalnych i przedstawicieli lokalnych instytucji . . . 205

Rozdział III.
Małgorzata Marks: Działania władz lokalnych na rzecz kobiet wiejskich . . . 225

Rozdział IV.
Justyna Przywojska: Strategie gminne i powiatowe jako instrumenty polityki władz lokalnych wobec kobiet wiejskich . . . 243

Rozdział V.
Arkadiusz Karwacki: Aktywizacja kobiet mieszkających na wsi w świetle dokumentów urzędowych instytucji pomocy społecznej i administracji pracy . . . 265

Rozdział VI.
Anna Śliwińska-Osiecka: Diagnoza działań podejmowanych przez służby społeczne na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich . . . 293

Rozdział VII.
Natalia Proń-Nowak: Współpraca służb społecznych oraz społecznych partnerów na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich . . . 311

Rozdział VIII.
Monika Kwiecińska-Zdrenka: Skuteczność i przydatność działań aktywizacyjnych podejmowanych przez służby społeczne i administrację pracy na rzecz kobiet wiejskich . . . 325

Rozdział IX.
Krzysztof Piątek: Perspektywy działań aktywizujących podejmowanych przez służby społeczne na rzecz kobiet wiejskich . . . 337

Podsumowanie
Jerzy Krzyszkowski: Polityka społeczna i służby społeczne wobec problemów kobiet wiejskich – wnioski i rekomendacje z badań . . . 357

Noty o autorach . . . 369

pobierz artykuł Pobierz