Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie (red. Michał Kubiak), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

TYTUŁ

Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie (red. Michał Kubiak), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie
Redakcja: Michał Kubiak
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 978-83-7351-434-8


Spis treści

Przedmowa … 6

Część I
Polityka społeczna w aspekcie globalnym

Andrzej Chodubski
Polityka społeczna w rzeczywistości współczesnych procesów globalizacyjnych … 13

Marek Leszczyński, Agata Szydlik – Leszczyńska
Zmierzch państwa dobrobytu? O urynkowieniu polityki społecznej … 24

Agnieszka Makarewicz – Marcinkiewicz
Spirala wzrostu gospodarczego jako współczesna kwestia społeczna … 33

Zbigniew Dorawa
Polityka społeczna wobec problemów demokracji przedstawicielskiej … 44

Część II
Wybrane problemy współczesnej polityki społecznej

Katarzyna Głąbicka
Wyzwania dla polskiej polityki społecznej do 2020 roku … 57

Mirosław Grewiński
Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej … 73

Izabela Podobas
Negocjacje z „trudnym klientem” – wyzwaniem w pracy socjalnej … 89

Arkadiusz Durasiewicz
Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań
na przyszłość … 102

Dorota Moroń
Socjalna funkcja rodzin na przykładzie polityki edukacyjnej i zdrowotnej – Polska na tle wybranych krajów … 121

Mateusz Solański
Problematyka zmian w ustawie o wsparciu rodzin i pieczy zastępczej na przykładzie systemu instytucjonalnego w Gdyni … 138

Michał Kubiak
Wybrane aspekty sytuacji życiowej ludzi starych w Polsce … 148

Maria Gagacka
Zarządzanie w polityce społecznej – w drodze do zarzadzania społecznego … 174

Monika Klimowicz
Przedsiębiorstwa społeczne jako instrument aktywnej polityki rynku pracy w Unii Europejskiej … 195

Witold Janocha, Katarzyna Zielińska – Król
Obywatelska polityka społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim. Kierunki działań i perspektyw na przykładzie wybranych podmiotów … 208

Część III
Dobre praktyki polityki społecznej w wybranych państwach

Krzysztof Piątek
Państwa socjalne w Europie – postsocjalistyczne case study (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja) … 227

Andrzej Kubka
Równość kobiet i mężczyzn w polityce rodzinnej państwa opiekuńczego (na przykładzie Norwegii) … 247

Ewelina Wiszczun
Kolejny etap wdrażania modelu flexicurity – analiza praktyk i strategii jego realizacji na podstawie zastosowanych rozwiązań w wybranych państwach UE … 259

Witold Turnowiecki
Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec – co zostało? … 272

Maciej Urbanek
Współczesne problemy polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych oraz sposoby modyfikacji jej mechanizmów z perspektywy rządu federalnego … 283

Marek Friedrich
Solidarność społeczna jako zasada polityki mieszkaniowej we Francji … 297

Katarzyna Kamińska – Moczyło
Zmiany zachodzące w modelach rodziny w wybranych państwach Unii Europejskiej – przykład Republiki Federalnej Niemiec i Łotwy … 307

Joanna Leska – Ślęzak
Eutanazja – rozwiązania w polityce społecznej … 324