Wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej w kontekście realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red. Wioletta Szymczak), KUL Jana Pawła II, Lublin 2009

Wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej w kontekście realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red. Wioletta Szymczak), KUL Jana Pawła II, Lublin 2009

Wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej w kontekście realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red. Wioletta Szymczak), KUL Jana Pawła II, Lublin 2009

SPIS TREŚCI
Wstęp (Wioletta Szymczak) . . . 5
CZĘŚĆ I WYZWANIA
JAN MAZUR OSPPE
Duch pracy socjalnej w kontekście pytania o człowieka . . . 13
ZOFIA KAWCZYŃSKA-BUTRYM
Współczesna rodzina – wyzwania dla pracy socjalnej . . . 21
MIROSŁAW GREWIŃSKI
Wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej w kontekście realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 . . . 29
TERESA ZBYRAD
Konflikt ról w zawodzie pracownika socjalnego . . . 53
EWA LEŚNIAK-BEREK, KAZIMIERA WÓDZ
Dylematy kształcenia dla pracy socjalnej. Z doświadczeń Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego . . . 67

Część II. KOMPETENCJE I METODY
TOMASZ KAŹMIERCZAK
Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna? . . . 89
ELŻBIETA TRAFIAŁEK
Predyspozycje, kompetencje i umiejętności pracownika socjalnego w kontekście wyzwań aktywnej polityki społecznej . . . 103
DOBRONIEGA TRAWKOWSKA
Profesjonalizm w pracy socjalnej – perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń . . . 119
ANDRZEJ JUROS
Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w organizowaniu społeczności lokalnych: nowe drogi świadczenia usług społecznych . . . 139
MONIKA ADAMCZYK
Metody pracy socjalnej a rozwój kapitału społecznego . . . 163
WIOLETTA SZYMCZAK
Metody pracy socjalnej w aspekcie etycznym . . . 179

Część III. INNOWACJE
JACEK SUTRYK
Doświadczenia praktyków – na przykładzie innowacyjnych rozwiązań w obszarze pracy socjalnej w MOPS Wrocław, w latach 2000-2009 . . . 197
BARBARA SADOWSKA, LIDIA WĘSIERSKA-CHYC
Modelowe rozwiązania w procesie integracji społecznej i zawodowej na przykładzie Fundacji „Barka” w Poznaniu . . . 213
BOHDAN SKRZYPCZAK
Kierunki rozwoju środowiskowej pracy socjalnej w kontekście doświadczeń programu Centra Aktywności Lokalnej . . . 231
Ks. STANISŁAW SŁOWIK, PAULINA STARZ
Metoda towarzyszenia jako szczególna forma pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi . . . 249
WACŁAW CZAKON
Akademia Młodzieżowa szkołą zaradności życiowej i przedsiębiorczości społecznej . . . 265

Część IV. EGZEMPLIFIKACJE
BEATA JANECZKO
Nauczanie – wychowanie – profilaktyka. Zadania świetlicy środowiskowej . . . 285
ANDRZEJ SZOSTEK
Modele praktyczne pracy środowiskowej na przykładzie pracy z osobami bezdomnymi w MOPS w Stalowej Woli . . . 297
JUSTYNA MACIASZEK
Działalność terapeutyczno-opiekuńcza w domach pomocy społecznej . . . 311
ANNA MAZUR
Aktywne formy polityki społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim . . . 329

pobierz artykuł Pobierz artykuł